Arkitekturarbete handlar om ”Wicked problems”!

Peter Tallungs tisdag 19 aug 14


ENTERPRISE ARCHITECTURE Den typ av frågeställningar vi behöver hantera i en organisation är av en art som vi är dåligt förberedda för. Vi behöver nya synsätt som bättre stämmer med verkligheten och nya verktyg för att ta oss an verksamhetsproblem på riktigt.

Det är något som länge uppmärksammats, först inom socialvetenskap, senare inom organisations- och managementteori. Nu börjar det också märkas inom EA-området.

Den traditionella synen på problemlösning

Det finns en tankemodell för hur man löser problem som präglat vår kultur under de senaste århundradena. Modellen har sin grund i den rationalistiska och mekanistiska världsbilden från upplysningstiden på 1700-talet med trådar tillbaka till Descartes 1600-tal. Den präglar inte minst vår skola, från lågstadiet till högskolan. Den har också präglat EA-området, ända fram till idag.

Så här ser den tankemodellen ut. Om vi vill förändra något måste vi först analysera problemet ordentligt till botten så vi hittat alla orsakssamband. Analysen ger oss tydliga val för handling som vi sedan kan fatta rationellt beslut om. Detta låter verkligen vettigt. Därför kan det låta chockerande när jag nu påstår att det inte är en strategi som räcker särskilt långt i den värld som vi faktiskt lever i.

Hur vi löser problem i verkligheten

För alla signifikanta problem vi råkar på i verkliga livet gäller det att de inte går att analysera uttömmande. Ett försök till analys leder till vägval som kräver mer analys. Som i sin tur ger frågor som kräver mer analys och så vidare. De beslut vi fattar i verkligheten, fattar vi egentligen aldrig helt rationellt. De kan inte heller fattas helt rationellt – i varje fall inte i den mening den rationalistiska traditionen har sett det. Verkligheten är helt enkelt för komplex för att kunna analyseras på ett uttömmande sätt.

Vad vi lär oss i skolan

Det som vanligen lärs ut på lektionstid i våra skolor brukar kallas “problemlösning”. Det gäller då att identifiera vad det är för typ av problem för att sedan applicera en känd metod.  Det är en linjär reaktiv modell som lämpar sig för så kallade “tama” problem. Tama problem är problem som har ett enkelt rakt orsakssamband. Men nästan alla signifikanta problem vi råkar på, såväl i dagliga livet som i vår yrkesroll, tilllhör inte den kategorin utan är så kallade ”wicked problems”.  

I synnerhet är alla problem som på något sätt inkluderar människor på något sätt att betrakta som wicked problems. De lämpar sig inte för enkla metoder och kan inte ens klassificeras på ett enkelt sätt. Om vi försöker traditionell problemlösning blir resultatet paralys och förvirring. (Om vi inte i stället överförenklar, och tar itu med ett enklare problem i stället, och därmed maskerar för oss själva och andra att vi smiter undan.) De strategier som fungerar för wicked problems skiljer sig från strategier för tama problem, inte bara i grad utan i art. 

   

”It´s not your grandfathers problem any more”

   

Termen ”wicked problems” kommer från början från social planering och beskriver problem som till sin natur är svåra att lösa för att de har krav som är ofullständiga, motsägelsefulla, föränderliga och ofta svåridentifierade. I synnerhet kännetecknas ”wicked problems” av att det finns komplexa korsberoenden mellan aspekter av problemet. När man försöker lösa en aspekt av problemet, uppdagas eller uppstår det andra aspekter.  

Tama problem

Hela vår skoltid har vi tränats i att lösa så kallade ”tama problem”. Det är problem som kan analyseras och lösas fullständigt bara vi anstränger oss. 

Tama problem kännetecknas av att de kan definieras väl och att det går att hitta en väldefinierad lösning, det som brukar kallas en algoritm. Problemlösning består då i princip av de sekventiella stegen att 1) förstå problemet, 2) samla information, 3) analysera informationen, sedan 4) skapa lösningen samt 5) utvärdera, 6) implementera, 7) testa och 8) modifiera lösningen.

Men visst finns det tama problem även inom vårt område. Exempel på ett tamt problem inom vårt område kan vara att budgetera för ett visst känt personalbehov, eller att dimensionera en server för en viss känd belastning. Men de är få och enkla. 

Wicked problems

Wicked problems kännetecknas av att

  • problemet kan inte formuleras uttömmande,
  • varje formulering är ett uttryck för en lösning,
  • lösningsmetod saknar stoppregel, det man kan aldrig helt objektivt säga att lösning nåtts, 
  • en lösning är inte entydigt rätt eller fel,
  • lösningsmetod saknar uttömmande lista på operationer,
  • problemet kan förklaras på flera sätt,
  • varje problem är ett symptom på ett annat problem,
  • problemet saknar test, det vill säga en lösning kan inte enkelt prövas och förkastas,
  • varje problem är unikt, det vill säga det finns inte klasser av problem som kan lösas på liknande sätt, så vi kan glömma tanken på en metod eller best practice, som gäller tvärs över alla problem i varje fall i traditionell mening.

Verksamhetsproblem är komplexa

Alla signifikanta frågeställningar vi hanterar som arkitekter är som sagt att klassa som ”wicked problems”. Det gäller i högsta grad för alla typer av analys och beskrivning av verksamheter, liksom förändring av verksamhet. Ty frågeställningar runt verksamhet är utan undantag dåligt definierade, tvetydiga och ofta kopplade till starka moraliska, politiska eller professionella frågor. 

Det råder sällan konsensus varken om vad det egentliga problemet är och än mindre om hur det ska lösas. Verksamhetsproblem är inte stabila över tiden utan tar ny form till följd av att vi försöker förstå och lösa dem. 

Frågeställningarna är komplexa i det att de har kombinationer av förutsättningar och orsakssamband mellan olika faktorer av många slag (till exempel sociala, ekonomiska, politiska, psykologiska, kulturella och tekniska faktorer). Orsaker som är beroende av varandra på sätt som är svåra att överblicka. Verksamhetsfrågor är svåra att avgränsa i och med att de förgrenar sig i olika riktningar och hänger tätt ihop med andra verksamhetsfrågor. Inte minst är viktiga parametrar till sin natur okända i och med att de handlar om framtiden. 

Eftersom problemen är komplexa finns det nästan alltid djupa meningsskiljaktigheter mellan de olika aktörerna. Det handlar om hur problem ska beskrivas, och därmed också om vilka kriterier som säger om en strategi är lyckad eller inte.  

Verksamhetsproblem är också behandlingsresistenta. Ofta har man gjort försök att komma tillrätta med problem, men resultatet upplevs inte som tillräckligt. Berörda intressenter känner uppgivenhet och skepsis inför möjligheten till påtagliga förbättringar. Man tycker man får nöja sig med att ta hand om symptomen. Allt detta är typiskt för wicked problems. 

Hur löser vi då ”Wicked Problems”?

Lösningen på ett wicked problem kan aldrig vara algoritmisk, det vill säga det finns ingen metod som det bara är att följa, ingen ”best practice” som det går att läsa sig till. Lösningen är alltid heuristisk, det vill säga att vi kan inte tänka fram den i förväg utan vi måste prova oss fram steg för steg, och agera på det vi lär oss på vägen. 

Varje steg ger oss återkoppling som ger fördjupade insikter, i synnerhet om vi har utformat steget för att lära oss så mycket som möjligt från verkligheten. Verksamhetsproblem kräver också strategier som omfattar många typer av åtgärder, vilket förutsätter samverkan mellan aktörer baserad på en gemensam helhetssyn.  

Det bubblar på många håll

Det betyder att vi behöver bryta med den rationalistiska och mekanistiska traditionen som har dominerar vårt område, och i långa stycken gör det än i dag. Traditionen som säger att det bara handlar om att lära sig en metod eller ett ramverk och sedan vara noggrann och metodisk. 

Vad behöver vi i stället, var ska vi hitta den nya ledstången? Ja, svar saknas knappast. Det finns många nya tankeriktningar inom EA-sammhället som alla tar avsats i det ovan sagda, och som var och en bidrar till det nya synsätt vi behöver.

Vi har systemtänkande (Systems Thinking) som upplever ett uppsving just nu. Där vill man ta fasta på verksamhet som ett system av komponenter i dynamisk samverkan. Vi har komplexitetsteori, särskilt tillämpat på verksamhet. Man vill då se en verksamhet som ett komplext adaptivt system, det vill säga man tar särskilt fasta på dynamiken över tiden, hur verksamheten kan anpassa sig till sin omgivning över tiden.

Vi har den nya synen på kunskapsskapande i en organisation. Där vill man ta fasta på organisationens förmåga till att skapa ny kunskap, som en viktig förmåga i den ständiga anpassningen till omgivningen som behövs. Inte minst har vi business design (eller som analysföretaget Gartner har valt att kalla det: hybrid thinking), där man inspireras från andra designdiscipliner. 

Gemensamt för alla dessa tankeriktningar är att de är höggradigt korsdisciplinära, tankar och insikter hämtas från många håll. Man plockar erfarenheter från så skilda håll som kunskapen om hur levande celler och människokroppen fungerar, från designdiscipliner som byggnadsarkitektur, från erfarenheter av hur verksamheter av olika slag fungerar i verkligheten, befriat från den traditionella begränsade synen. Vi har också de mera praktiskt inriktade Agile- och Lean-rörelserna som har spridits sig från systemutvecklings-communityn till EA-communityn.

Det bubblar alltså på många håll idag. Alla dessa tankeriktningar motsäger inte varandra utan är pusselbitar som tar fasta på olika aspekter av det paradigmskifte som är i full sving. 

I fyra år har jag skrivit EA-spaningar för trendspaning.se Ambitionen har varit att följa och rapportera om allt som händer på området. Den förändring vi har sett inom området och som jag fortlöpande rapporterat om, rullar vidare, fast än mer tydlig idag än när vi drog igång. Den närmaste framtiden blir spännande. Häng med.

Nästa gång handlar det om Design Thinking; vad som händer om vi väljer att se Enterprise Architecture som en designdisciplin. Det är, som jag ser det, en viktigt del av svaret på hur vi kan se på vår yrkesroll, när vi nu inser att det handlar om ”Wicked Problems”.

Den som skriver en kommentar i anslutning till artiklar på trendspaning.se är själv ansvarig för innehållet. Kommentarerna omfattas inte av yttrandefrihetsgrundlagen inom utgivningsbeviset för trendspaning.se.

Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som är olämpliga i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Annons från dfkompetens.se
Prosci Change Management Certification
Certifiering inom förändringsledning
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad verksamhetsarkitekt
Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Informationsmodellering
Strukturera informationen
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Processutveckling
Öka kundvärdet med smartare sätt att arbeta
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Modellering och utveckling av beslutsstöd
Metoder för bästa resultat
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Visualisering av modeller
Kommunikation med grafik och text
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Modelleringsmönster
Fördjupa din kunskap inom informationsmodellering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad verksamhetsutvecklare
Driv framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Processägare
Effektivisera dina processer
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Tjänstedesign
Värdeskapande kundupplevelser
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Leading SAFe 4.5 i praktiken
Certifierad SAFe Agilist – Scaled Agile Framework (SAFe)
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Visualisera verksamhetens förmågor
Synliggör värdeflödet
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Digital verksamhetsstyrning
Kurs i BPM, BAM och BPMN
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Prosci – Delivering Project Results
Change Management Workshop for Project Managers
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Master Data Management in practice
Tangible tools to get started with business-driven MDM development
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
IT-arkitektur – en introduktion
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Implementing SAFe 4.5 With SPC Certification
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Blockchain Business
Innovation, affärsmodeller och blockchain ur ett verksamhetsperspektiv.
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Öka ledningens digitala förmåga
Digitala transformationer
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Öka organisationens digitala förmåga
Digitala transformationer
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer