Arkitektarbete som design – del 2: Hantverket

Peter Tallungs fredag 3 okt 14


ENTERPRISE ARCHITECTURE Om vi ser på arkitektarbetet som ett slags designarbete, vad betyder det för oss?

Detta är den andra artikeln i en serie om tre delar där vi försöker fånga själen i designarbete, för att se om det kan vägleda oss enterprise-arkitekter. Och vi fortsätter att ta avstamp i Stolterman och Nelsons bok The Design Way. Författarna gör där ett antal påståenden om designarbete. De centrala punkterna är följande.

Design är att tjäna någon

Vi designar alltid för någon. Det kan vara en specifik intressent, en grupp intressenter, eller olika grupper av intressenter. Det kan ibland vara jag själv som är klienten. Att designa är därmed att tjäna någon. Vi har ett uppdrag, i någon form. 

Design är inte att tillgodose uttalade krav

Det ovan sagda får inte tolkas som att vi bara ger människor vad de säger att de vill ha. Att det bara handlar om att ”fånga” kraven och tillgodose dessa. Ty människor vet sällan från början vad de vill ha. Resultatet överträffar vad klienten från början (vanligen endast vagt) uppfattar att hon önskar. Vi bringar till ytan ett tydligare uttryck för klientens önskan. Vi skapar mening.

Design är deltagande

Det har stor betydelse hur vi som designers samverkar med alla inblandade. Det handlar om att skapa en sann uppfattning av saker genom att iakta och delta på ett öppet och uppmärksamt sätt. Den förmågan kallas ibland ”Notitia” 

Design är empati

För att deltaga på ett öppet och uppmärksamts sätt måste vi ha empati. Empati kan beskrivas som förmågan att ”vara” den andra och ändå vara sig själv.  

Design är partnerskap

Designern är ansvarig inte bara mot den direkta uppdragsgivaren utan mot alla som påverkas. Designarbetet måste för att fungera vara ett djupt partnerskap med alla inblandade. Det kan liknas med en ”konspiration” i den mening att det känns som man andas i takt. Då uppstår något som sammanfaller med det som ibland kallas ”flow”. 

Design är inte att följa en viss metod

Det finns många sätt att närma sig och undersöka världen när man ska göra en design. Varje metod ger en aspekt och vi behöver många olika aspekter samtidigt. Därför måste vi alltid kombinera flera metoder. 

Design är ett öppet sökande

Det finns ingen botten på den information vi kan få fram. En fullständig analys är inte möjlig. Krav finns inte ”därute” för att bli ”upptäckta”. Vi kan bara fokusera på vad vi vill åstadkomma och vara öppna för att vägar så småningom visar sig av sig själva.     

Design är föreställningsförmåga och visualisering

För att bringa något nytt till världen behövs mer än kreativitet. Det behövs en förmåga att föreställa sig vad detta nya ”någonting” är och hur det kan förverkligas. Tätt sammanbundet med detta är förmågan att kommunicera vad detta ”någonting” är. Det gäller för all slags design och för alla faser av arbetet.

Som designer tolkar och konceptualiserar jag idéer samt ger form till dem så att de kan kommuniceras och bli begripliga för alla inblandade. Rika bilder förmedlade i grafik och text i olika former är därmed viktiga verktyg. (Bilder är fundamentala för mänsklig kommunikation både med andra och med oss själva.)  

Förmågan att visaualisera gäller inte bara för det som är nytt utan även för att förstå det som är idag. En situation kan aldrig beskrivas exakt som den är. Varje beskrivning är baserad på ett val av attribut som vi tror är viktiga. Den processen handlar också om att föreställa sig alternativa val och att använda sitt omdöme. Detta är en icke-linjär, mycket dynamisk och emergent process som växer fram i relationen mellan alla inblandade.

Design är omdöme

I hjärtat av designdisciplinen ligger förmågan att ta solida designbeslut. Bedömning är inte grundad på strikt rationellt resonerande utan på samlad erfarenhet – lärdomar från konsekvenser av val vi och andra har gjort tidigare i komplexa situationer.

Gott omdöme kan inte läras som generella regler, eftersom det är extremt beroende av sammanhanget. Det kan däremot tränas. God design är möjlig! 

Vi kan bli bättre på design om vi ser på designprocessen som att vi gör avsiktliga välgrundade bedömningar och inte som något som bara händer.

Design är inte logisk slutledning

En vanlig missuppfattning är att beslut ska grundas i en komplett förståelse av situationen, och att det finns ”korrekta” beslut som man kan komma fram till. En sådan förståelse är aldrig möjlig. Den missuppfattningen leder oss till den dead-lock som vi kallar ”analysis paralysis”. Eller ner i motsatta diket: överförenkling. 

Design är inte förutsägbar

Om klienten vill ha en process som leder till ett garanterat och förutsägbart resultat, är design helt enkelt inte tillämpligt. Vi måste då betacka oss. Design är en akt av att framkalla det som ännu inte finns vare sig i föreställningsvärlden eller i den verkliga världen. 

Design är dialog

Klienten spelar en löpande roll i hela processen. Designbeslut är aldrig fixerade utan nya idéer, insikter, ändrade förhållanden, ny förståelse och kunskap ändar hela tiden kontext även för tagna beslut. Omdöme i design är en fullständigt dynamisk och dialektisk process, som löpande rör sig mellan medvetna och omedvetna beslut och mellan klientens och designerns beslut.

Eftersom vi inte kan ta in alla detaljer måste vi avsiktligt välja att ignorera vissa aspekter för att fokusera på andra. Vi väljer vad som ska vara förgrund och vad som ska vara bakgrund.

Design är att sätta samman

Vi för samman – det vill säga förenar och förbinder - delar, material, funktioner, strukturer, processer, aktiviteter, händelser och människor på så sätt att sammansättningen får en närvaro i världen.

Design är emergens

En sådan sammansättning är mer än ett mönster av delar: det är ett sammansatt helt som visar emergenta kvaliteter, det vill säga kvaliteter som går utöver delarnas kvaliteter både som isolerade och som summerade.

Design är inte ”best practice”

Det finns inga universella färdiga kompositioner som kan användas utan omfattande anpassning. 

Därför finns det inget att vinna på att direkt kopiera eller imitera tidigare design.

Däremot, att studera tidigare designsituationer och designresultat som case studies hjälper oss att bli varse det specifika i varje designsituation. Det hjälper oss att utveckla en känslighet och uppskattning för designprocessen, den anda och energi som ger god design.

Design är kreativitet

Design uttrycker kreativitet, inte för att resultatet består av ny teknik, nya material eller nya sociala funktioner, utan genom hur olika element knyts samman på ett sätt som är ändamålsenligt för det särskilda förhållandet och avsikten.

Design är hantverk och material

Designers använder materialet i designprocessen mer eller mindre som designpartner. Ofta uttrycks 

det som att man ”frågar” materialet vad det vill bli. Materialet svarar genom att visa sina begränsningar och möjligheter.

Något liknande händer när vi börjar sätta våra tankar på papper. Våra egna ord framställer då sig för oss på ett sätt som avslöjar våra svåråtkomliga eller oformade tankar. När vi läser vad vi skrivit tvingas vi att skriva om eller till och med att tänka om våra idéer. Den skrivna texten visar fram vårt tänkande för oss genom kraften i att vara ett interaktivt material.

Design är kontinuerlig

Det ovanstående visar på att materiell framställning inte är något som kommer efter designen är klar. Tvärtom, designprocessen fortsätter även efter att det designade har tagit plats i världen. Utvecklingen fortsätter ofta över generationer av versioner, användare och intressenter.

Design börjar på allvar först då den är materiell

Det är inte möjligt att avgöra hur bra en design är förrän den har tagit plats i världen. Det är först i sin riktiga omgivning med alla samband som alla kvaliteter blir synliga.

En ny och bättre grund

Stoltermans och Nelsons uttrycker i grunden samma nytänkande som genomsyrar enterprise-arkitektur och systemutveckling idag, till exempel Agile, Lean Development eller Domain Driven Design. Men de gör det med en pregnans, en djupare botten och mer helgjutet än jag funnit annorstädes.

Därmed vill jag se det som en inspiration till en ny grund för oss arkitekter, liksom för alla andra som arbetar med verksamhetsutveckling i olika former – nu när den gamla grunden visat sig otillräcklig och missledande. Ett nytt credo, om man så vill. 

Nästa och avslutande artikel handlar om oss själva, vi som designers. Hur kan vi utvecklas i vårt arbete? Vilket ansvar har vi? Mot vem har vi ansvar? Hur tar vi vårt ansvar? Och vad är en god design? Finns det ond design?

Den som skriver en kommentar i anslutning till artiklar på trendspaning.se är själv ansvarig för innehållet. Kommentarerna omfattas inte av yttrandefrihetsgrundlagen inom utgivningsbeviset för trendspaning.se.

Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som är olämpliga i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Annons från dfkompetens.se
Praktisk projektledning
Lyckas med dina projekt
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Projektledar­programmet
En helhetssyn på projektarbete
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Lean and Agile for Strategic Leaders
Skapa resultat med superfart
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Prosci Change Management Certification
Certifiering inom förändringsledning
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad verksamhetsarkitekt
Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad IT-arkitekt Master
Sveriges största utbildning av IT-arkitekter
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
COBIT 5 Foundation
IT Governance-ramverket
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Övertyga som IT-arkitekt
Att driva projekt och design till ett lyckat resultat
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad CIO
Inspiration, kunskap och nätverk
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Informationsmodellering
Strukturera informationen
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Processutveckling
Öka kundvärdet med smartare sätt att arbeta
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Molntjänster – arkitektur, säkerhet & juridik
En kurs som lär dig om, när och hur
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Modellering och utveckling av beslutsstöd
Metoder för bästa resultat
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Visualisering av modeller
Kommunikation med grafik och text
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Modelleringsmönster
Fördjupa din kunskap inom informationsmodellering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Iasa – grundkurs för IT-arkitekter
Architect Core Training & CITA-F certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Iasa – Software Architecture
Associate Course
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Iasa – Solution Architecture
Associate Course
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Praktisk projektledning steg två
Genomför och avsluta projekt
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad verksamhetsutvecklare
Driv framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer