Arkitektarbete som design – del 1

Peter Tallungs onsdag 17 sep 14


ENTERPRISE ARCHITECTURE Om vi ser oss som designers ställs vårt arbete i ett nytt ljus och bitar faller på plats.

Som enterprisearkitekter hjälper vi till att utforma verksamheter. Vårt speciella bidrag är att skapa gemensam förståelse i organisationen. Förståelse av nuläge, omgivning och möjligheter.

Om vi ser oss som designers, kan det ge oss en tydligare bild av vår uppgift och vad vårt arbete egentligen går ut på. Vad som är viktigt, vad vi ska sträva efter, hur vi ska förstå vår arbetsprocess och vårt sammanhang.

Vi ska i tre spaningar följa den tanketråden. Denna första del ger en introduktion till synsättet. 

Vad är det vi menar egentligen med ”design” i detta sammanhang?

Design Thinking

Designteoretiker har studerat hur designers arbetar och en skola som kallas ”Design Thinking” har fått inflytande. Inte minst på business management.  (Se till exempel Roger Martins bok från 2009: The design of Business - Why Design Thinking is the Next Competitive Advantage

Termen ”Design Thinking” står för ett särskilt tänkesätt, en kreativ hållning hos den som arbetar praktiskt med att skapa något. Det har beskrivits som en kombination av förmågor:

     - empati för hela problemsammanhanget,

     - kreativitet i genererandet av insikter och lösningar samt

     - rationalitet i att analysera och passa in lösningar i sammanhanget.

The Design Way

Den mest övertygande bilden av designarbete hittar vi i en bok i den fåran. Den svenske professorn Erik Stolterman, verksam vid Indiana University, har tillsammans med amerikanen Harold G. Nelson skrivit boken The Design Way. Boken som kom i sin första upplaga 2003 hade undertiteln Intentional change in an unpredictable world

De skriver om ”design” i en mer allmän betydelse än den vardagliga. Det handlar om allt som är skapat och omskapat av människor – som en mer eller mindre avsiktligt handling - för att fylla ett syfte. De omfattar också hela skapelseprocessen, inte bara själva ritandet eller modellerandet.

Det här rör oss. Som verksamhetsarkitekter har vi en central roll i skapandet och omskapandet av arbetsprocesser, informationsstrukturer, begrepp, språk, liksom övriga aspekter i hela det digitala landskapet. Allt vi gör är att skapa i någon form. Antingen skapar vi ny eller förändrad verksamhet, eller så skapar vi ny eller förändrad syn på befintlig verksamhet. Vi är därmed medskapare av dagens värld, omgivningen vi lever i. 

Design är att utforska

Design utmärker sig av att man inte i förväg kan veta vad man ska skapa. Per definition är det något som inte finns tidigare och som man därmed inte kan ha någon kunskap om på förhand. Därmed måste också arbetssättet bestå i att vi som designers utforskar behov, förutsättningar, begränsningar och lösningar genom att prova oss fram steg för steg.

Detta är något vi känner igen från de synsätt som vuxit fram inom vårt område och närliggande områden som systemutveckling. Vi har ju lämnat ett deterministiskt synsätt (där vi trott att man kan analysera sig fram till en förändring av en verksamhet i förväg) till förmån för en mer modernt forskande synsätt (där vi inser att vi behöver prova oss fram i små steg). Vi har dock saknat en sammanhållen, någorlunda heltäckande och allmängiltig bakomliggande teori för det nya synsättet. Det är här Design Thinking kan fylla en roll menar jag.

Design handlar om Wicked Problems

Centralt för designtänkande är insikten att de problem vi behöver ta oss an är att kategorisera som så kallade ”Wicked Problems”. Det är problem där de traditionella rationella lösningsmetoderna inte fungerar. Vi kan inte analysera oss fram till lösning. I stället måste vi prova oss fram i små steg. Se tidigare EA-spaning om detta.

Design är systemtänkande

Designers behöver kunna se mer än tingen i sig själva. Vi behöver se och hantera de viktiga samband som finns mellan tingen och också dynamiken i deras samverkan.

Det betyder att vi tänker i system i allt vi gör. Varje design är antingen ett element i ett system eller ett system i sig själv. Om man ändrar på en del påverkas helheten, som då behöver finna en ny balans. Och det är i praktiken inte möjligt att i förväg beräkna effekten. 

Design är omdöme

Omdömets centrala roll lyfts ofta fram inom designtänkandet. Tidigare har man fokuserat på de mer rationella slutledningsformerna induktion och deduktion när man resonerat om mänskligt skapande utanför konst och religion.

Induktiv slutledning är att dra slutsats från erfarenhet och deduktiv slutledning är att tillämpa vad vi redan vet på verkligheten. Det är de typerna av slutledning som är centrala inom vetenskap. Men de räcker inte när vi skapar något nytt. Vi behöver fler slags tänkande. Vi behöver omdöme.

När vi eftersträvar att skapa något använder vi omdöme, baserat på vilja och avsikt. Det som vi vill skapa kan aldrig uttryckas i förklaringar, beskrivningar eller förutsägelser. Då tillkommer andra former av slutledning som intuition och abduktion

Intuition är det vi vet, men inte riktigt kan förklara hur vi vet; en sammansatt förståelse av erfarenheter, baserat på en komplex uppsättning intryck från omvärlden. Abduktion innebär att skapa en hypotes, en rimlig gissning, från observerat fakta. Abduktion är centralt för design eftersom det är så ny kunskap kommer till. Många systemtänkare har också lyft fram just abduktion som en ofta förbisedd förmåga vi använder i komplexa sammanhang.

Detta är något som har saknats inom traditionell EA som har setts som mer deterministisk till sin natur, i någon slags missriktad vilja att verka ”vetenskaplig”.      

I nästa EA-spaning Arkitektarbete som design – Del 2 tar jag upp de praktiska sidorna av designarbete. Att design alltid innebär att tjäna någon, att design är deltagande, sökande, förmåga att föreställa sig och visualisera. Att design är att sätta samman saker. Och att design är hantverk och material. 

Den som skriver en kommentar i anslutning till artiklar på trendspaning.se är själv ansvarig för innehållet. Kommentarerna omfattas inte av yttrandefrihetsgrundlagen inom utgivningsbeviset för trendspaning.se.

Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som är olämpliga i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Annons från dfkompetens.se
Prosci Change Management Certification
Certifiering inom förändringsledning
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad verksamhetsarkitekt
Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Informationsmodellering
Strukturera informationen
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Processutveckling
Öka kundvärdet med smartare sätt att arbeta
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Modellering och utveckling av beslutsstöd
Metoder för bästa resultat
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Visualisering av modeller
Kommunikation med grafik och text
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Modelleringsmönster
Fördjupa din kunskap inom informationsmodellering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad verksamhetsutvecklare
Driv framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Processägare
Effektivisera dina processer
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Tjänstedesign
Värdeskapande kundupplevelser
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Leading SAFe 4.5 i praktiken
Certifierad SAFe Agilist – Scaled Agile Framework (SAFe)
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Visualisera verksamhetens förmågor
Synliggör värdeflödet
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Digital verksamhetsstyrning
Kurs i BPM, BAM och BPMN
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Prosci – Delivering Project Results
Change Management Workshop for Project Managers
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Master Data Management in practice
Tangible tools to get started with business-driven MDM development
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
IT-arkitektur – en introduktion
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Implementing SAFe 4.5 With SPC Certification
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Blockchain Business
Innovation, affärsmodeller och blockchain ur ett verksamhetsperspektiv.
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Öka ledningens digitala förmåga
Digitala transformationer
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Öka organisationens digitala förmåga
Digitala transformationer
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer